Projekty

Ogłoszenie - listopad 2022

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA KRESPA SP. Z O.O. POPRZEZ INTERNACJONALIZACJĘ

Firma Krespa Sp. z o.o. Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Poddziałanie 3.3.3.

Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go To Brand

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy Krespa Sp. z o.o. w ramach programu promocji branży meblarskiej.

Zakres projektu obejmuje organizację stoisk wystawowych na imprezach targowych, organizację wyjazdowych misji gospodarczych.

Wartość projektu ogółem: 302 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 226 950,00 PLN

Ogłoszenie - listopad 2022

Firma Krespa Sp z o.o. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 90 000 w PLN

 

Ogłoszenie - 10 stycznia 2020

1.2.3 RPO WM
Przedsiębiorstwo KRESPA Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. realizuje projekt pt. “ Wykonanie badań dotyczących jakości, zgodności z europejską normą i certyfikacja oraz zgłoszenie i ochrona praw własności intelektualnej nowego produktu na zlecenie Krespa Sp. z o.o.”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.
Numer projektu: RPMP.01.02.03-12-0676/18-00.
Beneficjent: KRESPA Sp. z o.o.
Wartość projektu brutto: 34 317,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 25 110,00 PLN.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Krespa Sp. z o.o., które nastąpi w wyniku działań projektowych oraz oddziaływania rezultatów projektu na działalność przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników własnych prac rozwojowych oraz wykonanych w ramach projektu usług proinnowacyjnych.
Celem na poziomie produktu jest zlecenie usług proinnowacyjnych, które pozwolą na zbadanie jakości i zgodności nowego produktu (mebli serii Nino) z europejską normą EN 14749 oraz wydanie certyfikacji produktu, jak również zastrzeżenia wzoru przemysłowego.
Planowane efekty:
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – szt. 1
Weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu nastąpi po realizacji usługi proinnowacyjnej, w momencie zaakceptowania raportu z realizacji usługi i dokumentacji księgowej.